HomeNieuwsBegroting 2020 gemeente Gouda

Begroting 2020 gemeente Gouda

Begroting 2020 gemeente Gouda

Publicatiedatum: 12 nov. 2019

Bijdrage SGP-Gouda in de algemene beschouwingen op de gemeente begroting van 2020 tijdens de gemeenteraadsvergadering van 11 november 2019.

 

Begroting 2020

 

Mevrouw de Voorzitter!

 

Vandaag spreken we in deze algemene beschouwingen over de begroting van 2020. Het gaat financieel best goed met Gouda. Vorig jaar hebben we miljoenen overgehouden. Ook met de werkgelegenheid gaat het goed.

En om niet meer te noemen: in onze mooie stad heerst orde en rust, mede door de enorme inzet van politie en openbaar bestuur. Aanstaande woensdag mogen we de nieuwe burgemeester verwelkomen. Vanaf deze plaats wil ik dan ook namens de SGP burgemeester Salet hartelijk bedanken voor alles wat ze gedaan heeft in de achterliggende maanden!

 

Er zouden nog veel meer positieve punten te noemen zijn. Belangrijk is om oog te hebben voor alles wat goed gaat. Woensdag jongstleden was het de nationale dankdag voor gewas en arbeid. Een oude traditie waarbij de overheid deze dag uitschreef als een dag om God te danken voor het achterliggende seizoen. Helaas doet de overheid dat nu niet meer, maar het is onze innerlijke overtuiging dat het goed voor Gouda is als we ook in het publieke leven God de eer geven.

 

Uiteraard besef ik heel goed dat de samenleving totaal anders is geworden en we nu te maken hebben met een grote diversiteit aan meningen en overtuigingen. Daarom zitten we hier met 12 partijen in de raad. Democratie is een groot goed waar we zuinig op moeten zijn. De vraag is wel of die dualisering goed functioneert in Gouda. De SGP is van mening dat de raad niet krachtig genoeg opereert doordat de coalitiepartijen zich afhankelijk opstellen van het college. De raad moet het college vertellen wat ze moet doen en niet andersom. De praktijk is dat als wethouders een motie ontraden, dit als een veto voor de coalitiepartijen moet worden opgevat, waardoor zo’n motie per definitie wordt weggestemd. Feitelijk wordt op dinsdagavond al beslist welke moties het gaan halen en welke niet. Dat is comfortabel voor de wethouders, maar desastreus voor het politieke proces. Voor een goed democratisch proces zou alleen een veto uitgesproken moeten worden als het ingaat tegen het coalitieakkoord en in alle andere gevallen moet de wethouder de raad inhoudelijk zien te overtuigen. Dit versterkt het inhoudelijk debat en maakt de positie van de raad veel sterker. Hoe kijkt de burgemeester hier tegenaan?

 

Wat de SGP betreft, zou de raad zich ook krachtiger moeten opstellen tegenover het college waar het gaat om de uitvoering van aangenomen moties en amendementen (bijv. het Verkeerscirculatieplan en de motie-Kerkenvisie). Hoe staat het met de uitvoering van de babybomen? Wanneer wordt de raad hierover geïnformeerd? Ik mag er toch wel van uit gaan dat de registratie vanaf 1 september jl. is ingegaan, zoals toegezegd?

Ook vind ik dat de informatievoorziening aan de raad echt beter moet. Over de Turfmarktkerk hebben we al uitvoerig gesproken, maar het geldt ook voor de uitvoering van de langetermijnplanning van stukken die het college naar de raad zou sturen. De SGP wil dat we deze planning als raad vaststellen, zodat we het college hier beter aan kunnen houden.

 

Een ander punt van zorg is toenemende drugsgerelateerde criminaliteit in Gouda. Dit wordt mede veroorzaakt door het halfslachtige gedoogbeleid. Is het college bereid om het aantal coffeeshops verder te verminderen? Blijft het anders niet dweilen met de kraan open?

 

Ook over de shisha lounges is de SGP kritisch. In de achterliggende tijd was er bij minimaal twee lounges sprake van aanwezigheid van drugs. Kan het college aangeven of ook bij de nog bestaande shisha lounges geen drugs wordt gebruikt of verhandeld? Ook als er geen drugs in waterpijpen zit, is de volksgezondheid in het geding. Een waterpijp staat gelijk aan 100-200 sigaretten. Kan het college dat bevestigen? De SGP overweegt een verbod.

 

Zoals bij de Kadernota aangegeven mist de SGP in de begroting maatregelen om de lasten voor de burger omlaag te brengen. Integendeel, als gevolg van ASL worden komend jaar de woonlasten met €45 per huishouden verhoogd! Een plan van aanpak komt pas medio 2020 (dat was eerst voorjaar). Kan het college toezeggen dat dit PvA ruim voor de Kadernota in 2020 komt, anders zijn we weer een jaar verder?

Ook zijn we kritisch op het niet verder afnemen van de schuld vanaf 2021. De SGP betreurt het dat het college er niet voor kiest om de financiën duurzaam op orde te krijgen, waardoor er in tijden van crisis extra bezuinigd moet worden. We zullen door een amendement verbeteringen aanbrengen om daardoor steun te kunnen geven aan deze begroting.

 

Hetzelfde geldt voor het almaar stijgende subsidiebudget. Het is een illusie om te denken dat de kracht van de samenleving tot uiting komt in de hoogte van het subsidiebudget van de overheid. Integendeel! Laten we dat maakbaarheidsdenken loslaten. Uitgangspunt moet het particuliere initiatief zijn met eigen financiering, waarbij elk jaar opnieuw gekeken kan worden of aanvullend wat subsidie nodig is. Deelt het college deze visie op subsidies?

 

Ten aanzien van de Regionale samenwerking in Midden-Holland roept de SGP het college op om meer werk te maken van de economische kracht van de regio en hierin meer te investeren. Is het college hiertoe bereid?

 

Ik wil afsluiten met de troonbede:

Op u, leden van de raad en het college, rust een speciale verantwoordelijkheid. U mag zich in uw werk gesteund weten door het besef dat velen u wijsheid toewensen en met mij om kracht en Gods zegen voor u bidden.

 

Harold Hooglander,

Fractievoorzitter SGP-Gouda