HomeNieuwsBegroting 2021, dit vindt de SGP

Begroting 2021, dit vindt de SGP

Begroting 2021, dit vindt de SGP

Publicatiedatum: 12 nov. 2020

 

Tijdens de gemeenteraadsvergadering van 11 november is de begroting voor 2021 besproken. Een moment om te laten zien waar we voor staan: "Zuinig met Gouds geld!" 

Algemene beschouwingen, bijdrage SGP

"Meneer de Voorzitter,
Er is heel veel veranderd sinds de begrotingsbehandeling van vorig jaar, met name als gevolg van de coronacrisis.

Ook de financiële positie is totaal anders. Waar we vorig jaar een overschot hadden van €17 mln, kijken we nu aan tegen een tekort van €35 mln. Een enorm verschil! Daarin zijn de maatregelen vanwege corona nog niet eens verwerkt. Het tekort wordt vooral veroorzaakt door de kosten van de jeugdzorg en de WMO. Over deze decentralisatie valt veel te zeggen. Terecht dat hiervoor een claim wordt ingediend bij het Rijk.
Al met al moeten we veel moeite doen om de begroting weer sluitend te krijgen. Bezuinigingen zijn noodzakelijk. Dat is niet fijn in tijden van krapte. Dat was dan ook de reden waarom ik vorig jaar opriep om dat te doen in tijden van economische hoogconjunctuur. De SGP heeft moeite met de oplossingen die het college heeft gekozen, ik noem de drie belangrijkste:

1. OZB-verhoging
De SGP vindt de keuze van het college om de OZB met 13,5% te laten stijgen onverteerbaar. Het is voor 2021 ook helemaal niet nodig, zoals uit de septembercirculaire blijkt. De SGP vindt het onbegrijpelijk dat het college hieraan vast houdt. Het eerste wat nu met de handremprocedure wordt geschrapt, is de bepaling in het bestuursakkoord dat de OZB niet verder zou stijgen dan het inflatiepercentage.

2. Subsidies
De SGP had liever gehad dat de bepaling van de subsidieverhogingen voor evenementen was geschrapt uit het collegeakkoord. Ook bezuinigingen op alle andere subsidies blijven ongemoeid onder het motto “kleur op de wangen”.

3. Schouwburg
De Schouwburg lijkt het heilige huisje van deze coalitie. Alles wordt daarvoor uit de kast getrokken. Ruim €1 mln subsidie per jaar, 80% borgstelling, 100% huurkortingen, €200.000 schenking, €300.000 per jaar voor het Meerjarig onderhoudsplan met nu een structurele verhoging van €180.000 per jaar, en nog eens de komende 2 jaar €1,2 mln extra voor led-verlichting en podiumschermen. Het kan niet op! En dat betaald het collega met het geld van de Goudse burgers. Terwijl bij de schouwburg 65% niet-Goudse bezoekers komen. Het telkens gebruikte argument dat Gouda als centrumgemeente een extra bijdrage krijgt uit het Gemeentefonds, blijkt niet onderbouwd te kunnen worden in euro’s. De SGP vindt dit niet meer uit te leggen aan de Goudse burgers, zeker niet als je wel een OZB-verhoging van je burgers durft te vragen.

Goudse Stadsregels
Voorzitter, de samenleving verhardt. Hoe gaan we sociaal met elkaar om. als stad, als burgers? Zo’n 20 jaar geleden hebben we als Gouda de Gouden Stadsregels opgesteld. Deze zijn met inbreng van de stad tot stand gekomen en hebben het gesprek losgemaakt hoe we met elkaar willen omgaan. Ze zijn overigens nog steeds verrassend actueel! Hoe kijkt het college er tegenaan om deze weer een boost te geven? En wat vindt het college ervan om (als onderdeel daarvan) een eloquentieprijs in te voeren, zoals de SGP onlangs heeft ingebracht in het debat over de APV?

Wonen in winkels
Tot slot het wonen in winkels. We zien dat sommige winkelpanden in de stad langdurig leeg staan. Is het een idee om samen met verhuurders, SOG en andere betrokkenen een visie ontwikkelen om winkels geschikt te maken voor wonen? Hoe kijkt het college er tegenaan om dit als stok achter de deur op te nemen in de Leegstandsverordening?

Namens de SGP wens ik het college en ambtenaren Gods onmisbare zegen toe."