HomeNieuwsBijdrage Begrotingsbehandeling SGP-Gouda

Bijdrage Begrotingsbehandeling SGP-Gouda

Bijdrage Begrotingsbehandeling SGP-Gouda

Publicatiedatum: 7 nov. 2018

 

Voorzitter, mede-raadsleden en college,

 

Ik weet het eigenlijk niet zo goed…

 

Dat hoor je zelden vanaf deze plek. Maar ik zeg het wel: ik weet het eigenlijk niet zo goed. Namelijk; hoe ik mijn verontrusting kan overbrengen.

Toch zal ik proberen mijn ver-ont-rusting te duiden. De SGP komt al 100 jaar op voor het belang van christelijke waarden in het publieke leven. Één van de meest duidelijke voorbeelden daarvan is de kerken in onze stad, waar op zondag erediensten worden gehouden. Daar komen mensen tot rust: geestelijke rust en bezinning. In onze vluchtige tijd van digitalisering, globalisering en prestatiedruk zijn zulke plekken extra hard nodig. Maar helaas blijkt dat niet de praktijk. In heel Nederland sluiten kerken deuren vanwege afnemend aantal kerkgangers. Dat is verontrustend. In Gouda wordt op korte termijn een kerk gesloopt (een proces wat overigens niet rustig is verlopen), in de Gouwekerk werd een muziekfeest gehouden en binnenkort een ijsbaan aangelegd. Niet de meest sacrale rituelen voor een kerk. Als SGP hebben we hartzeer dat religieus erfgoed door Gouwenaren niet gewaardeerd wordt door middel van kerkgang. Recent heeft de laatste supermarkt  in Gouda besloten dat zondagsrust ondergeschikt is aan commercie. De SGP is daar verontrust over. Stel dat armoede en werkeloosheid geen issue meer zouden zijn in deze stad, en de materiële welvaart ongekend. Dan nog kan een mens die ongelukkig zijn. Immateriële rijkdom is veelomvattender. Augustinus –kerkvader van de christelijke kerk in het westen- verwoordde het zo: onrustig is ons hart, totdat het rust vindt in God. Dat perspectief kan de SGP niet loslaten. Ook niet bij een begrotingsbehandeling. Ik hoop dat u onze ver-ont-rusting nu beter kunt begrijpen.

Terugkomend op de Turfmarktkerk. Dit is inmiddels een hoofdpijndossier geworden voor het college. De SGP heeft erg te doen met de omwonenden die twee weken lang uit hun huis moesten en in onzekerheid verkeerden of de kerk op hun huis zou vallen. Wie gaat dat betalen? Kan alles worden verhaald op de eigenaar of komt er ook een deel voor rekening van de gemeente. Daarover wil de SGP graag geïnformeerd worden. Evenals over de aanpassing van het bestemmingsplan. De SGP is daarover zeer kritisch, mede ook omdat niet duidelijk is wat ons dat gaat kosten. In de geheime vergadering heeft de wethouder een bedrag genoemd. Kan het college toezeggen dat het nieuwe bestemmingsplan eerst aan de raad wordt voorgelegd voordat het ter inzage wordt gelegd? Wanneer wordt overigens het verslag van dat geheime overleg openbaar? Het is inmiddels zes weken geleden en de burgers hebben recht op zoveel mogelijke openheid.

En als we het dan toch over de begroting hebben, daar heeft de SGP ook een opvatting over.

Prudent begroten is voor de SGP een uitgangspunt. Dat de gemeenten aankomend jaar 40 miljoen gaat bijlenen terwijl de leningenportefeuille al ver boven de VNG-norm is, vindt de SGP onverantwoord. Daarnaast vinden wij het belangrijk dat er snel werk gemaakt wordt van het verlagen van de lokale lastendruk voor inwoners. De SGP zal daarom een motie indienen om binnen drie maanden na het ontvangen van het COELO-rapport over lokale lastendruk te komen met een actieplan om te dalen in de top 25 duurste woongemeentes.

Veiligheid is een ander belangrijk onderwerp voor de SGP. De veiligheidscijfers bewegen zich gelukkig al jaren de goede kant op. Toch zijn er nog slagen te maken. De gemeente en politie vraagt nadrukkelijk om betrokkenheid van inwoners bij het verbeteren van de veiligheid. Daarom is het goed als bewoners gestimuleerd en gewaardeerd worden als zij zich inzetten voor het verhogen van de veiligheid en veiligheidsbeleving. Daar dien ik dan ook een motie over in.

Een groot deel van de begroting gaat naar het sociaal domein. Gouda investeert in mensen. Dat is goed. We zijn nu vijf jaar na de decentralisatie van onder andere het zogenaamde jeugddossier. Kan de wethouder kort reflecteren op de doelstelling om zorg dichter en efficiënter bij de zorgvrager te organiseren. In alle gemeenten zijn zorgen over de betaalbaarheid voor gemeenten enerzijds en het voldoen aan de zorgvrager anderzijds. Heeft de wethouder vertrouwen dat we dit duurzaam weten te organiseren in Gouda?

Voorzitter, omdat ik maar kort de tijd heb om te reflecteren op de begroting, laat ik in deze termijn de vraagstukken rond duurzaamheid, verkeer- en verkeersveiligheid en onderwijshuisvesting even rusten.

Tenslotte wil ik wel een motie indienen om bij elke besluitvormende raadsvergadering wel wat ruimte te creëren voor reflectie en rust alvorens in debat te gaan en besluiten te nemen over het algemeen belang.

Ik wens het college wijsheid en zegen in de uitvoering van het vele beleidsvoornemens in het nieuwe begrotingsjaar.

 

 Namens de SGP-Gouda,

 

Jacques Rozendaal

 

Zie ook: 

https://www.ad.nl/gouda/het-hartzeer-van-de-goudse-sgp~a8eeeaa4/