HomeNieuwsBijdrage SGP Kaderbrief gemeente Gouda

Bijdrage SGP Kaderbrief gemeente Gouda

Bijdrage SGP Kaderbrief gemeente Gouda

Publicatiedatum: 17 jul. 2020Kaderbrief 8 juli 2020

 

MdV!

Dit debat plaatst voor in een meer fundamentele discussie hoe we aankijken tegen de rol van de overheid. Het gaat ook om een goede kaderstellende rol van de gemeenteraad richting het college. Ik hoop echt dat het college onze uitgestoken hand aanneemt en we met elkaar de grote financiële problemen gezamenlijk kunnen aanpakken.

Daarbij ben ik wel benieuwd of we als raad in staat blijken om in ons eigen vlees te snijden. Het is mijns inziens te makkelijk om alleen naar het Rijk te kijken om meer geld te claimen of om meer te lenen of om het weerstandsvermogen te verlagen. We zullen ook echt moeten bezuinigen!

 “Ja maar je moet gedurende een crisis niet bezuinigen!”, hoor ik sommige partijen zeggen.

Herinnert u zich nog hoe we hier vorig jaar stonden? Hoogconjunctuur: het geld klotste tegen de plinten. De SGP heeft ervoor gepleit om het dak te repareren als de zon schijnt, of, meer bijbels: De 7 vette jaren te benutten voor de 7 magere jaren die komen zouden. Het college en een meerderheid van de raad wilde niet luisteren. We hebben meerdere voorstellen gedaan: verminderen subsidies; meevallers benutten voor het verlagen van de schulden of woonlasten; verlaging externe inhuur etc. We betreuren dit zeer, want nu moeten we in tijden van crisis toch toch echt stevig de buikriem aanhalen.

We mogen volgende generaties niet met onze schulden opzadelen. Dat is pas echt duurzaam beleid!

Wat de SGP betreft hebben we enkele belangrijke kaders:

  1. Er moet elk jaar een sluitende begroting komen. Ook voor 2021. Het betekent ook het verlagen van het weerstandsvermogen (die is hiervoor bedoeld!). Wel met de resultaatverplichting dat deze zsm weer op het gewenste niveau is. Dat betekent ook kijken naar leningen, maar daarbij zadel je toekomstige generaties op met onze schulden. Het betekent daarom ook echt bezuinigen. 
  2. De woonlasten moeten dalen. We moeten uit de top 25. Kwijtschelding en klimaatbeleid moeten uit de rioolheffing, niet cosmetisch verplaatsen, maar hier moet ook echt in gesnoeid worden.
  3. De kosten in de jeugdzorg zullen echt terug moeten naar het niveau van de ons omringende landen. 1 op de 7 jongeren is onaanvaardbaar.
  4. Uitgangspunt moet zijn: De gebruiker betaalt. De overheid heeft een kleine rol. We zullen echt serieus en kritisch moeten kijken naar Evenementenbeleid, cultuur, sport en duurzaamheidsprojecten. In de scenario’s zal wat ons betreft ook de variant moeten worden meegenomen, waarin “de gebruiker betaalt” het uitgangspunt is.

Bezuinigingen

Waar ziet de SGP concrete bezuinigingsmogelijkheden? 

-          Evenementensubsidies afbouwen. Subsidies zijn vaak discutabel en willekeurig.

-          Sluitende businesscase Schouwburg (hogere toegangsprijs, meer congresfunctie, meer cultureel ondernemen)

-          Meer eigen bijdrage in de sport (uitsluitend terreinbeheer en -onderhoud). Sport.Gouda

-          Minder subsidies aan instellingen (alleen subsidies bij een goede businesscase en aantoonbaar maatschappelijk belang). Het is een miskenning van de kracht van de samenleving.

-          Minder subsidie Goudapot

-         Stoppen met niet-duurzame groene projecten

-     VCP

-     Externe inhuur

-         Minder instroom in de jeugdzorg (kom ik straks op terug)

De SGP wil ook inzetten op meer inkomsten

-          Meer Europese subsidies. Kan de scan naar de raad?

-          Libertum. Het college moet aan de slag! Uitvoering motie.

-          Verhogen toeristenbelasting. Deze mag juist niet naar 0!

 

T.a.v. de Jeugdzorg

Als we op ons in laten werken dat ook in Gouda 1 op de 7 jongeren in de jeugdzorg zitten, dan hebben we echt een heel groot probleem! Dan heb ik het in de eerste plaats niet over de financiële problemen. Ik zou het dieper willen peilen. Wat is er met onze jongeren aan de hand? Als SGP wil ik het belang benadrukken van een gezond gezinsbeleid, waarbij het uitgangspunt is: stabiele huwelijken en tijd voor hechting met kinderen. Zijn we als samenleving niet te ver doorgeschoten in het op jonge leeftijd uitbesteden van onze kinderen aan o.a. de kinderopvang? 

 

Harold Hooglander

fractievoorzitter SGP Gouda