HomeNieuwsBijdrage SGP Kadernota 2017

Bijdrage SGP Kadernota 2017

Publicatiedatum: 8 jul. 2017

 

De onderstaande bijdrage is uitgesproken door de Fractievoorzitter van de SGP; Arjan Versteeg bij de behandeling van de Kadernota 2017. In een 10 punten programma wordt een duidelijk beeld geschetst hoe de SGP  er voor kiest een constructieve bijdrage te leveren in het debat met het college. Deze en dergelijke bijdragen van de SGP worden door de gemeenteraad zeer gewaardeerd.

Voorzitter,

 

Vandaag behandelen wij de Kadernota, de laatste van deze raadsperiode. Deze nog is een soort van keuzemenu. De meeste keuzes moeten nog financieel vertaald worden en kunnen door ons dus niet worden gemaakt. Wij hopen dat het college hiervoor, nog voor de begroting duidelijkheid over kan verschaffen.

 

Een aantal punten zal ik afzonderlijk benoemen:

1. Precario kabels en leidingen: de SGP ziet graag dat er voor de komende vier jaar elk jaar € 500.000,00 minder als inkomsten worden geraamd zodat er een geleidelijke afbouw plaats vindt.

2. Visie regionale samenwerking: de SGP wil graag van de portefeuillehouder dat de visie in de cyclus van eind november begin december wordt besproken zodat deze voor het einde van het jaar en door de huidige raad kan worden vastgesteld.

3. BUIG budget: wij hebben hier reeds eerder aandacht voor gevraagd dat het onlogisch is dat dit tekort maar deels wordt begroot. We zijn dan ook content met de toevoeging van € 500.000.

4. Supinfo IT universiteit: tijdens de aankondiging van de komst van deze Franse Universiteit is er niet gesproken over gemeentelijk (Co)financiering. Wat de SGP betreft doen we dit niet maar denkt de gemeente na over een beperkte vorm van garantstelling.

5. Cheese Experience: voor de financiering worden de volgende mogelijkheden opgenoemd: stadsmarketing of opbrengst toeristenbelasting. Wat stadsmarketing betreft lijkt ons dit niet de aangewezen post, toeristenbelasting zijn wij akkoord gegaan onder de voorwaarde dat dit ten gunste komt van alle toeristen. Dit is maar voor een deel van de toeristen, er zullen er ook zijn die deze Experience niet bezoeken. 

6. Sportimpulsfonds: wij hebben aangegeven dat dit eenmalig geld is en zullen dus niet kiezen voor structureel.

7. Bodemdaling: een van de grootste uitdagingen waar we als Gouda voor stonden en zullen blijven staan. Ook financieel! Wat ons betreft wordt hier een reserve voor wordt gevormd die jaarlijks wordt gevuld zodat we sparen voor de gevolgen die dit met zich mee blijven brengen.

8. ICT: hierbij adviseren wij het college uitdrukkelijk om de samenwerking met andere overheden of het bedrijfsleven te zoeken. Het lijkt ons zinvol om bij buurgemeenten te informeren voor welke uitdagingen zij voor de komende jaren staan. Op die manier kan tot gezamenlijke inkoop worden gekomen en wellicht financieel voordeel.

9. Veiligheid: het afgelopen jaar is het aantal inbraken schrikbarend toegenomen. Een motie om hier mogelijk wat aan te kunnen gaan doen, zal worden ingediend.

10. Schuldenplafond: fantastisch dat het college voornemens is dit opnieuw te verlagen. Blijkt dat er ook naar de SGP wordt geluisterd die dit voorstel een aantal jaren geleden gedaan heeft en wat toen onmogelijk bleek. Het kan verkeren!

 

Tot slot voorzitter, in 2018 zullen er weer verkiezingen zijn. In aanloop daar naar toe is het voor alle partijen van belang dat partijen zicht hebben op de financiële mogelijkheden om het beleid financieel te beïnvloeden. Dit overzicht zou wat ons betreft moeten bestaan uit plus en min scenario's per begrotingsproduct en een beschrijving van bijvoorbeeld de 5 grootste uitdagingen waar we volgend het college de komende 4 jaar voor staan. Wellicht is deze vraag op dit moment te vroeg, maar kan de portefeuillehouder zijn visie op dit voorstel geven?

 

Als laatste danken we iedereen die aan het tot stand komen van deze Kadernota heeft mee gewerkt, de griffie en de huishoudelijk dienst. Wij wens u boven alles Gods zegen en wijsheid toe. 

 

Dank u wel.

 

Arjan Versteeg

fractievoorzitter SGP-Gouda