HomeNieuwsBijdrage van de SGP voor de Kadernota 2020

Bijdrage van de SGP voor de Kadernota 2020

Bijdrage van de SGP voor de Kadernota 2020

Publicatiedatum: 17 jul. 2019

 

 

Kadernota 2020

 

Mevrouw de Voorzitter!

 

Bij de bespreking van de Kadernota slaan we de piketpalen voor de begroting 2020 die we in november zullen vaststellen. “Zo de Heere wil en wij leven”, voegen wij daar altijd aan toe. Want de toekomst kennen wij niet. En ook in deze Kadernota zitten nog veel onzekerheden. Een mooie illustratie daarvan is pagina 22 waar het gaat over “toekomstige intensiveringen”. Daarin is een hele tabel met PM-posten opgenomen! Overigens prima dat deze tabel is opgenomen, omdat het inzichtelijk maakt om welke posten het gaat. Daarbij is het wel van belang dat de raad tijdig in positie wordt gebracht om afwegingen te kunnen maken. Mijn vraag aan de wethouder is of hij kan toezeggen dat het college zo spoedig mogelijk met onderbouwde voorstellen komt?

 

Het moet gezegd: Er staan klinkende cijfers in de Kadernota! Het gaat Gouda economisch voor de wind:

  • er is sprake van een dalende werkloosheid;
  • er is een meevaller op het BUIG-budget;
  • in de jeugdzorg doen we het beter dan onze omgeving;
  • het weerstandsvermogen en weerstandsratio is prima op orde.

Deze genoemde punten zijn deels het gevolg van hoogconjunctuur, maar ook het resultaat van de inspanningen van dit college.

 

Maar nu wordt het hoog tijd om ook onze kritische noten te kraken. Ik noemde zojuist al het woord ‘hoogconjunctuur’. Wat heb ik tijdens de crisis (2013) vaak gehoord, van de linkse partijen, dat je niet moet bezuinigen in tijden van crises, maar in tijden van hoogconjunctuur! Welnu, nou hebben we een centrum-links college en nu wordt er toch niets bezuinigd! Het anti-cyclische begrotingsbeleid geldt blijkbaar alleen in tijden van crises!

U kent ongetwijfeld de geschiedenis van een wijze Egyptische onderkoning, Jozef geheten, die in de zeven vette jaren de schuren volstopte met graan die hij in de zeven magere jaren kon verkopen. U ziet, de Bijbel bevat ook waardevolle lessen voor het dagelijks leven.

 

Daar komt bij dat dit college op meerdere onderwerpen een zware hypotheek legt op toekomstige uitgaven, waardoor het naar onze mening des te meer nodig is om nu de duimschroeven aan te draaien.

-      Neem bijvoorbeeld de groenstructuurvisie: 15% extra openbaar groen leidt tot structureel hogere beheerkosten;

-      Neem de nog te nemen maatregelen voor klimaat en energie: ook dit leidt tot structureel hogere kosten;

-      Neem de toekomstige lasten van het Integraal Huisvestingsplan.

Ik maak me echt zorgen hoe we dit betaalbaar houden in tijden van crisis. En dan zal blijken dat er in crisistijd echt hard bezuinigd moet worden!

Ons voorstel is om onszelf een nog strakkere financiële discipline op te leggen, vergelijkbaar met de Zalmnorm, waarbij het college wordt verzocht meevallers in de lopende begroting ten goede te laten komen aan lastenverlichting of schuldreductie. De SGP-fractie heeft hiervoor een motie ingediend. Waar de motie-Hardjono zich beperkt tot tegenvallers, gaat deze motie ook over meevallers.

Wij zien reikhalzend uit naar het Plan van aanpak voor de lastenverlichting voor de Goudse inwoners. Dat is echt hard nodig!

 

We hebben niet alleen een motie ingediend die leidt tot strakker financieel beleid en bezuinigingen, maar ook een motie gericht op het binnenhalen van meer geld. Er zijn Europese en andere fondsen waar Gouda naar onze mening meer gebruik van zou kunnen maken. Ik zie nieuwe kansen voor de Havensluis en de waterbus!

 

Tot slot wil ik de leden van het college wijsheid en Gods zegen toewensen bij het besturen van onze stad.

 

Fractievoorzitter SGP-Gouda

Harold Hooglander