HomeNieuwsIslam in Gouda: verrijking of risico?

Islam in Gouda: verrijking of risico?

Publicatiedatum: 8 mrt. 2018

Het college heeft een intentieovereenkomst getekend met stichting Marokkaans Islamitische Vereniging (MIV) Assalam met als doel het realiseren van twee nieuwe wijkmoskeeën in Gouda.

De SGP vindt de timing zo net vóór de verkiezingen buitengewoon ongelukkig. Toen wij hiervan hoorden, hebben we geprobeerd burgemeester en wethouders te overtuigen dat dit leidt tot onnodige polarisatie in verkiezingstijd. Onbegrijpelijk dat het college toch heeft doorgezet. Alle partijen worden nu gedwongen hierover een standpunt in te nemen. Iets schrijven over de islam ligt gevoelig, omdat er divers over gedacht wordt en er snel wordt gediscussieerd in de verwijtende sfeer. Moet je dat soort onderwerpen dan maar links laten liggen? Nee, want juist dit thema is in Gouda heel relevant.  

In Gouda wonen ruim 10.000 mensen met een niet-westerse achtergrond, daarvan hebben er ongeveer 7.000 een Marokkaanse achtergrond (eerste-, tweede- en derde generatie). In de jaren 70 zijn heel bewust mensen uit het Rif-gebergte naar Gouda gehaald voor zwaar lichamelijk werk dat Nederlanders zelf niet wilden doen. Veel gastarbeiders waren ongeletterd en het integratiebeleid in Nederland stelde niets voor. Vooral ook omdat de verwachting was dat deze Marokkanen maar voor een beperkte periode in Nederland zouden blijven. Hier ligt een ereschuld voor ons land om ons in te spannen dat Marokkaanse Nederlanders nu goed en voldoende kansen krijgen. Gelukkig zijn er velen die goed geïntegreerd zijn en meebouwen aan een mooier Gouda, maar het is helaas niet vanzelfsprekend.

Is hiermee alles gezegd? Nee, als SGP’er kan ik moeilijk enthousiast worden van de groei van de islam in Gouda. Nederland is van oorsprong een christelijk land en ik geloof dat het goed voor Gouda is als anderen ook de grote waarde van het christelijk geloof inzien. Het christelijk geloof brengt vrede tussen God en mens, vrede tussen mensen en een goede omgang met de aarde. Ik gun iedereen die vreugde van het christelijk geloof. De christelijke cultuur heeft Nederland gestempeld en gemaakt tot wat ze nu is. Helaas zijn het juist Nederlanders zelf die dat steeds minder waarderen. Tegelijk maken veel Nederlanders zich wél zorgen over veranderende normen en waarden, de rol van de islam in Nederland en de gevolgen van massa immigratie. Ik sluit met op dit punt graag aan bij Angela Merkel toen ze hierover zei: Bang voor islamisering? Ga naar de kerk en lees de Bijbel! 

Voor veel andere partijen is het om het even welke religieuze groep zich organiseert in de samenleving. Als een groep mensen een boek en religieus gebouw hebben en in God geloven, is dat al gauw één pot nat in Nederland anno 2018.

Natuurlijk staat de SGP ook voor de scheiding tussen kerk en staat, maar dat betekent zeker niet dat voor een christen elke godsdienst hetzelfde is. Zeker als dit aspecten van het publieke of politieke leven raakt. Om wat voorbeelden te noemen: In de Bijbel komt het woord jihad niet voor, Jezus zelf benoemt het concept van scheiding van kerk en staat, christenen putten alleen uit Bijbel als bron voor normen en waarden en kennen geen sharia of hadith naast het Woord van God en kerken kennen niet het gebruik van een gesproken geloofsbelijdenis in de openbare ruimte. Al deze aspecten leiden tot een fundamenteel andere manifestatie van christendom en islam in de publieke ruimte. Dat moeten we gewoon onder ogen zien. Zeker als deze aspecten kunnen leiden tot een aantasting van de rechtsorde.

De SGP wil daarom geen beeldbepalende moskeeën in Gouda, geen gebedsoproepen vanaf minaretten en geen ruimte voor de radicale islam.

Waarom nu een blog over de islam in Gouda?

Dat heeft twee redenen:

 1. Sinds 2013 zijn diverse personen uit Gouda naar Syrië vertrokken. Deze keuze was gemotiveerd vanuit het islamitisch geloof. Het huidige veiligheidsbeleid van de gemeente heeft als speerpunt tegengaan radicalisering en het uitreizen van geradicaliseerde moslims naar conflictgebieden.
 2. In Gouda woont een grote islamitische gemeenschap die al lange tijd op zoek is naar nieuwe huisvesting voor één of meerdere moskeeën. In 2015 behandelde de gemeenteraad een huisvestingsplan voor een groot islamitisch centrum in de voormalige PWA-kazerne. Dit ging niet door. Het plan rammelde aan alle kanten en in de gemeenteraad was niet voldoende steun.

Op beide punten wil ik in deze blog nogmaals ingaan, omdat ik verschillende vragen kreeg naar aanleiding van mijn inbreng in de gemeenteraad in januari en op het campagnefilmpje waarin ik zeg dat de radicale islam in Gouda geen ruimte mag krijgen. 

 1. Het beleid rondom het tegengaan van radicalisering van de gemeente Gouda richt zich op ‘het bewust maken van bewoners van Gouda, en daarbij in het bijzonder op de risicogroepen over hoe om te gaan met de risico’s van radicalisering’. Ik vind dit nogal mager en onduidelijk verwoord. Graag zou ik onderzoek willen naar het de ontwikkeling in draagvlak voor islamitisch gemotiveerd geweld binnen de islamitische gemeenschap in Gouda. Waarom is dit relevant? In historisch terrorisme-onderzoek naar de RAF (links-extremisme in Duitsland jaren 70 vorige eeuw), bleek een hele duidelijke link naar de afname in draagvlak voor het denken van RAF en de daadwerkelijke terroristische acties. Zo zijn de daadwerkelijke uitreizigers vanuit Gouda waarschijnlijk het topje van de ijsberg: zij gingen tot actie over, een grote groep (onzichtbare) mensen daarachter denkt ongeveer hetzelfde maar gaat niet tot actie over.
  Mijn verzoek richt zich dus op onderzoek naar de ontwikkeling in denken. Bijvoorbeeld vijfjaarlijks een onderzoek uitvoeren binnen de moslimgemeenschap in Gouda met vragen als: in hoeverre is islamitisch gemotiveerd geweld geoorloofd? Wat betekent het woord jihad voor jou? Hoe zie je de verhouding tussen de koran en sharia versus de Nederlandse wet? 
  In de vraagstelling zou aangesloten kunnen worden bij onderzoek wat Ruud Koopmans in Duitsland al langere tijd uitvoert
  Bij herhaling doen van dit onderzoek geeft inzicht in hoeverre er sprake is van toe- of afname van draagvlak voor islamitisch gemotiveerd geweld. Dat lijkt me zeer relevant voor de radicaliseringsaanpak van gemeente Gouda. Dit geeft namelijk aan of het probleem van radicalisering daadwerkelijk afneemt. 
 2. De SGP vindt dat binnen onze democratische rechtsorde moslims een eigen gebedshuis moeten kunnen hebben, mits dit gebeurt binnen de wettelijke kaders, er geen onduidelijkheid is over financiering vanuit moslimlanden en er geen banden zijn met radicale predikers. Daarnaast heeft het de voorkeur dat op wijkniveau in deze behoefte wordt voorzien. Geen beeldbepalende megamoskee dus in Gouda. Beide moskeeplannen lijken qua schaal en plek hierbinnen te passen.
  Na het niet doorgaan van het islamitisch centrum in de PWA-kazerne is er flinke onrust geweest in de islamitische gemeenschap. Gedoneerd geld werd weer opgeëist en er ontstond een nieuw initiatief waarbij panden op de Antwerpseweg zijn aangekocht. Helaas werd bij de fondsenwerving voor dit moskee-initiatief weer een beroep gedaan op de prediker Tarik Ibn Ali. Deze man werd ook ingezet ten tijde van de plannen rond de PWA-kazerne en ook toen was er al ophef over zijn opvattingen. De SGP vindt het laakbaar dat bij een nieuw moskee-initiatief weer dezelfde omstreden prediker is ingezet. Ondertussen is zelfs bekend geworden dat deze prediker als verdachte van ronselen voor jihad door Engeland aan Spanje is uitgeleverd
  Het is onbegrijpelijk dat bij een moskee-initiatief een dergelijke prediker wordt uitgenodigd in het kader van fondsenwerving, zeker gezien het eerste punt wat ik hierboven beschreef. Sterker nog: in juni 2016 gaf Tarik Ibn Ali aan ‘best voorzitter te willen worden van een toekomstig islamitisch centrum in Gouda. Maar het gaat niet om ego's, benadrukt hij. ,,Het belangrijkste is dat de vlag van islam wordt gehesen in de stad.'' (AD, 29 juni 2016)’.
  Tot op heden heeft de SGP nog niet kennis genomen van het expliciet afstand nemen van deze prediker en zijn opvattingen door de initiatiefnemers van de moskee aan de Antwerpseweg.

 Daarnaast zijn er nog drie andere punten die bij de SGP vragen oproepen: 

Al met al heeft SGP Gouda dus behoorlijk wat vragen bij de te vestigen moskee op de Antwerpseweg en dus ook bij het besluit van het college. De SGP is zich ervan bewust dat er geen bestemmingsplanwijziging nodig is voor deze locatie. Het college heeft dus de bevoegdheid om de bouw- en omgevingsvergunning te verlenen.
De SGP kan geen moskee initiatieven steunen die zo duidelijk gelinkt zijn aan de radicale islam en mocht er definitief vergunning verleend worden dan moeten bovenstaande vragen zeker door het college beantwoord worden.

Jacques Rozendaal
Lijsttrekker SGP Gouda