HomeNieuwsKadernota 2020

Kadernota 2020

Kadernota 2020

Publicatiedatum: 17 jul. 2019

 

SGP: “Dit college bezuinigt niets”


De SGP vindt dat het gemeentebestuur veel te weinig doet om de financiën van Gouda op orde te krijgen. SGP-fractievoorzitter Harold Hooglander:

“Toen het een paar jaar geleden crisis was, wilden alle linkse partijen niet bezuinigen. Dat moest juist in tijden van voorspoed. Nu gaat het economisch voor de wind en nu wordt er door deze centrum-linkse coalitie nog niets bezuinigd!” 

De SGP dient daarom een motie in om de meevallers die ontstaan, in te zetten voor schuldverlaging van de gemeente of lastenverlichting voor de Goudse bewoners. “We zijn één van de duurste gemeenten van Nederland. Het is toch onbegrijpelijk dat we de meevallers niet teruggeven aan de burgers?”

 

Fractievoorzitter SGP-Gouda

Harold Hooglander

 

 

 

Onderwerp: Intensivering gebruik (Europese) fondsen

 

De raad van de gemeente Gouda in vergadering bijeen op 17 juli 2019

 

Constaterende dat:

 • De gemeente Gouda relatief weinig gebruik maakt van (Europese) fondsen;
 • Het Europese Fonds voor Ruimtelijke Ontwikkeling, Interreg en het Europees Sociaal Fonds naast andere landelijke en provinciale fondsen veel mogelijkheden bieden om Goudse projecten te financieren,

 

Overwegende dat:

 • Dergelijke fondsen kansen bieden om projecten op te starten die anders niet van de grond zouden komen;
 • Dit Gouda veel geld kan besparen;
 • De inzet van extra ambtelijke capaciteit bij toegekende projecten zich al snel ‘terugbetaalt’,

 

 

Verzoekt het college:

1.    Vóór november 2019 een quick-scan te maken van de beschikbare fondsen en projectmogelijkheden;

2.    Hierover in gesprek te gaan met relevante partners (bedrijven en regiogemeenten);

3.    De raad in de jaarstukken te rapporteren over de aangevraagde en gehonoreerde projecten,

 

en gaat over tot de orde van de dag.

 

Ondertekening en naam:

 

SGP – Harold Hooglander

 

SP – Lenny Roelofs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

onderwerp: Meevallers

 

De raad van de gemeente Gouda in vergadering bijeen op 17 juli 2019

 

Overwegende dat:

 • De schuldenlast van de Gouda hoog is en de gemeentelijke lasten voor Goudse burgers tevens hoog zijn;
 • De gemeentelijke jaarrekening de afgelopen jaren regelmatig financiële meevallers heeft;
 • Het college voornemens is in 2020 met een plan van aanpak te komen om de lasten structureel te verlagen;

 

Van mening dat:

 • De schuldenlast van Gouda naar beneden gebracht moet worden;
 • De gemeentelijke lasten voor Goudse burgers tevens naar beneden gebracht moeten worden,

 

 

Draagt het college op:

 • Uiterlijk in het eerste kwartaal van 2020 (tegelijk met het plan van aanpak woonlasten) met voorstellen te komen om meevallers die in de lopende de begroting ontstaan, in te zetten voor het omlaag brengen van de schuldenlast, of de gemeentelijke lasten;
 • Hierbij uiteraard rekening te houden met de afgesproken norm qua weerstandsvermogen en weerstandsratio,

 

en gaat over tot de orde van de dag.

 

Ondertekening en naam:

 

SGP – Harold Hooglander

 

GBG – Jan de Koning

 

VVD – Ronald Verkuijl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Onderwerp: Businesscase Schouwburg

 

De raad van de gemeente Gouda in vergadering bijeen op 17 juli 2019

 

Constaterende dat:

 • Er een (publiek-private) businesscase wordt opgesteld voor de Goudse Schouwburg,

 

Overwegende dat:

 • Gouda niet echt over een grote vergader- en congrescentrum beschikt;
 • De raad heeft uitgesproken dat de Goudse Schouwburg per 1 januari 2022 over een gezond eigen vermogen beschikt;
 • Een vergader- en congresfunctie van het gebouw, aanvullend op schouwburgactiviteiten, commercieel interessant kan zijn,

 

 

Verzoekt het college:

Ten behoeve van de businesscase in overleg te treden met het bestuur van de Goudse Schouwburg om te onderzoeken of een vergader- en congresfunctie nadrukkelijker kan worden geprogrammeerd en vermarkt om daarmee de eigen vermogenspositie te versterken,

 

en gaat over tot de orde van de dag.

 

Ondertekening en naam:

 

SGP – Harold Hooglander

 

SP – Lenny Roelofs

 

D66 – Frank de Pont

 

GBG – Jan de Koning

 

Gouda50+ - Astrid van Eersel – Bezemer

 

SP – Lenny Roelofs

 

VVD – Frederiek Stroop van Renen