HomeNieuwsSGP-motie kerkenvisie aangenomen

SGP-motie kerkenvisie aangenomen

SGP-motie kerkenvisie aangenomen

Publicatiedatum: 31 jan. 2019

Motie: 'Kerkenvisie'

Een ruime meerderheid van de Goudse gemeenteraad neemt op initiatief van de SGP de motie 'kerkenvisie' aan. De motie roept het college van Gouda op om na te denken en visie te vormen op kerkelijk cultureel erfgoed dat herbestemd moet worden vanwege leegstand. 

 

AGENDAPUNT Motie Vreemd aan de orde van de dag,

 

 

 

onderwerp: Kerkenvisie

 

De raad van de gemeente Gouda in vergadering bijeen op 30 januari 2019,

 

Overwegende dat:

  • De ontkerkelijking en vergrijzing in Gouda doorgaat en dat er in de nabije toekomst door kerkeigenaren naar nieuwe bestemmingen zal worden gezocht;
  • ·        Het bij de herbestemming van leegstaande kerken (zoals de Gouwekerk) goed is als er vooraf kaders worden gesteld ter borging van de publieke belangen;
  • ·        Het ministerie van OCW voor het jaar 2019 € 3,5 mln beschikbaar heeft gesteld voor het opstellen van een ‘kerkenvisie’ (zie https://cultureelerfgoed.nl/dossiers/toekomst-religieus-erfgoed);
  • Met een kerkenvisie wordt beoogd om in gezamenlijkheid met kerkeigenaren, burger- en erfgoedorganisaties een duurzame toekomstvisie te ontwikkelen voor kerken en religieus erfgoed binnen een gemeente en waarbij de rollen van de verschillende private en publieke betrokkenen worden geduid;
  • Een kerkenvisie aansluit bij de Erfgoedvisie uit 2014 en een goed kader kan zijn die als bouwsteen kan dienen voor de op te stellen omgevingsvisie,

 

 

 

Verzoekt het college:

 

In 2019 een decentralisatie-uitkering aan te vragen bij het ministerie van OCW en samen met kerkeigenaren, burger- en erfgoedorganisaties een duurzame toekomstvisie te ontwikkelen voor kerken en religieus erfgoed binnen de gemeente,

 

En gaat over tot de orde van de dag.

Ondertekening en naam:

 

SGP – Harold Hooglander

GBG – Jan de Koning

SP – Lenny Roelofs

D66 – Mieke Kars

PvdA – Max de Groot

CU – Anna van Popering-Kalkman

Gouda50+ – Astrid van Eersel-Bezemer

CDA – Niels Honkoop