HomeVerkiezingsprogramma

Verkiezingsprogramma

Verkiezingsprogramma SGP GoudaGoed voor Gouda

 

Download hier de verkiezingsfolder (pdf) van SGP Gouda.
Download hier het verkiezingsprogramma (pdf) van SGP-Gouda.          

Inhoudsopgave

 1. Goed voor Gouda

 2. Geloofwaardig bestuur

 3. Veiligheid

 4. Sociaal beleid

 5. Economie

 6. Educatie, cultuur en sport

 7. Leefomgeving en duurzaamheid

 8. Verkeer en vervoer

 9. Financiën

1. Goed voor Gouda

De SGP is een christelijke partij. Wij baseren onze politieke visie op de Bijbel. De SGP staat hiervoor, want het christelijke geloof is waardevol en biedt een moreel fundament voor het leven van mensen en voor de politiek. De SGP vindt dat de overheid zich moet inzetten voor het geestelijk welzijn van alle burgers. Dat is goed voor Gouda.

Zoek de vrede van de stad

Het centrale thema van het christelijke geloof is: God liefhebben boven alles en onze naaste als onszelf. Wij zijn ervan overtuigd dat een leven volgens christelijke normen en waarden goed is voor de gehele samenleving. Daarom streeft de SGP naar een Bijbels genormeerde politiek. In Jeremia 29: 7 staat: “Zoek de vrede van de stad”. Het woord “vrede” ziet hier zowel op materiële welvaart als op het geestelijke welzijn van de mensen. Die beide elementen wil de SGP ook: het goede zoeken voor Gouda. Zowel in materieel als in geestelijk opzicht.

Veel mensen hanteren een strikte scheiding van kerk en staat. Maar scheiding van kerk en staat mag wat ons betreft niet leiden tot een scheiding van geloof en politiek. Zowel kerk en staat hebben beiden de roeping, ieder vanuit haar eigen verantwoordelijkheid, om God te dienen. Godsdienstvrijheid en gewetensvrijheid zijn belangrijke waarden. Toch betekenen ze niet dat alle godsdiensten zich op dezelfde manier in de publieke ruimte
kunnen uiten. De Nederlandse geschiedenis en cultuur zijn immers gestempeld door het christendom. Wij geloven dat de Bijbel het beste kompas is voor iedereen. Deze publieke terughoudendheid gaat samen met persoonlijke liefde voor en medeleven met onze mede-Gouwenaars, welk geloof of levensbeschouwing zij ook hebben. We willen zoeken naar de vrede voor de stad.

Rust in de stad

God heeft in Zijn wijsheid een rustdag aan de mens gegeven. Die rustdag is bedoeld om God te dienen en tot rust te komen. Een collectieve rustdag in de samenleving geeft duidelijkheid en structuur. Daarom is de SGP principieel tegen (sport)evenementen en winkelopenstelling op zondag. De overheid moet zorgen voor de randvoorwaarde van de zondagsrust, o.a. door de Zondagswet te handhaven. Ook vanuit maatschappelijk oogpunt is het belangrijk om wekelijks een rustdag te hebben. Daardoor nemen ons welzijn en onze gezondheid toe. Omdat vooral de grotere winkelketens op zondag opengaan, neemt ook nog eens de keuzevrijheid van werknemers en ondernemers uit het midden- en kleinbedrijf af.

Goed omgaan met de schepping

God heeft de aarde aan de mens toevertrouwd om die te bebouwen en te bewaren. Goed rentmeesterschap is daarom belangrijk. We mogen van de vruchten van de aarde genieten, maar moeten de natuurlijke bronnen niet uitputten. We willen als goede beheerders zorgen voor de schepping. Consumeren is geen doel op zichzelf. Het blijft van belang om ook in de publieke ruimte te blijven benadrukken dat de meest waardevolle zaken in het leven gratis en niet materieel zijn: liefde, geloof, vriendschap, barmhartigheid en mededeelzaamheid. Dat is goed voor Gouda.

SGP: Goed voor Gouda!

2. Geloofwaardig bestuur

Het overheidsbestuur zoekt het goede voor Gouda en staat daarom ten dienste van de burger. De SGP streeft naar een geloofwaardig gemeentebestuur dat dicht bij de burger functioneert. Dat vraagt van bestuurders een zorgvuldige luisterhouding en vervolgens een actieve betrokkenheid op het geheel van de samenleving. Het bestuur is in haar doen en laten ook een voorbeeld voor de stad. Dit komt tot uitdrukking in het tonen van respect voor elkaars standpunten en fatsoenlijke omgangsvormen. De SGP meent dat daarbij de volgende thema’s leidend moeten zijn.

De overheid in dienst van God

De SGP gelooft dat de overheid Gods goede geboden inhoud moet geven in het maatschappelijke leven. De SGP wil daarom geen overheidsgeld besteden aan zaken die haaks staan op de Bijbelse boodschap.

Concreet:

 • Vloeken werkt polarisatie en belediging in de hand. Er wordt een verbod op vloeken en grof taalgebruik opgenomen in de APV;
 • Samenleven betekent goede omgang met elkaar in de publieke ruimte. Gouda stelt in samenspraak met de stad en scholen opnieuw Goudse stadsregels op;
 • Geen reclames die een seksuele of gewelddadige boodschap hebben;
 • Voor de raadsvergadering is een moment van stilte, voor gebed of bezinning.

Bestuur mét de samenleving

Het gemeentebestuur staat niet alleen in de uitoefening van de publieke taak. Het zoekt gericht het contact met de samenleving en moedigt aan tot participatie. Wat de burger zelf kan aanpakken, zal de overheid niet overnemen. Het gemeentebestuur speelt in op het ‘zelforganiserend vermogen’ van de samenleving. Dat laat onverlet dat het gemeentebestuur allereerst het algemeen belang dient, wat soms tegenover individuele belangen kan staan. Hoewel burgerparticipatie moet worden bevorderd, behoudt de overheid in dienst van God het laatste woord in de besluitvorming (geen volkssoevereiniteit).

Concreet:

 • Het gemeentebestuur zoekt actief de samenspraak met de samenleving en luistert naar gevoelens en argumenten;
 • Het gemeentebestuur oefent zijn taken (veiligheid, leefbaarheid, ontwikkeling) uit met de Goudse bevolking;
 • Initiatieven van burgers en maatschappelijke organisaties worden door het gemeentebestuur krachtig gestimuleerd en waar nodig ondersteund;
 • Voor de ontwikkeling van de wijk krijgen de wijkteams een beperkte gemeentelijke bijdrage.
 • Bij maatschappelijke vraagstukken worden ook kerkgenootschappen betrokken;

Duidelijkheid

Het gemeentebestuur maakt duidelijk wat zijn rol is en hoe de bevoegdheden liggen. Te allen tijde moet worden voorkomen dat verkeerde verwachtingen tegenover de burger worden gewekt.

Concreet:

 • Juist als interactie en bestuur met de samenleving uitgangspunt zijn, is het bieden van duidelijkheid een eerste vereiste: waarover gaat het bestuur wèl en waarover niet, hoe liggen de formele bevoegdheden etc.;
 • Het vraagt van het gemeentebestuur helderheid in bewoordingen, realisme in verwachtingen en bewustheid van de concrete context.

Verbinding

De samenleving vertoont een grote verscheidenheid. Het gemeentebestuur is gericht op een vreedzaam samenleven.

Concreet:

 • Het gemeentebestuur is er voor de hele samenleving: in de regel gaat het algemeen belang voor het individuele belang;
 • Om dat te bereiken streeft het gemeentebestuur naar verbindingen: initiatieven vanuit de samenleving bij elkaar brengen, verschillen overbruggen, respect en uitwisseling tussen mensen en groepen van verschillende identiteit stimuleren;
 • Gouda gaat een stedenband aan met Tel-Aviv, de IT-stad van Israël om kennis uit te wisselen en elkaar te versterken. Bovendien kan kennisoverdracht plaatsvinden over antisemitismebestrijding. De bestaande stedenbanden worden heroverwogen.

Zichtbaarheid

De gemeente is de overheid die het dichtst bij de burger staat. Het gemeentebestuur vult die positie in door zichtbaar, bekend en nabij te zijn.

Concreet:

 • De wisselwerking tussen bestuur en burger vraagt om heldere communicatie en uitwisseling: aanspreken en aangesproken worden, zichtbaar zijn en gekend worden. Dit vergt een zichtbare aanwezigheid van het bestuur in de samenleving, bijvoorbeeld door middel van spreekuur van wethouders in de wijken;
 • Het gemeentebestuur geeft ten aanzien van de zondagsrust het goede voorbeeld: geen deelname aan activiteiten en collectieve voorzieningen zijn gesloten;
 • Geen verdere inkrimping van het ambtenarenapparaat, omdat dan de uitoefening van de publieke taak van het gemeentebestuur in het geding komt;
 • Het gemeentebestuur is zeer terughoudend met de externe inhuur. Dit moet jaarlijks transparant worden vermeld in de jaarrekening.

Samenwerken/samengaan 

De gemeente krijgt te maken met meer en complexere regelgeving. Daarnaast is er van rijkswege een aansporing tot opschaling, juist ook om nieuwe taken adequaat te kunnen blijven uitvoeren. De schaal waarop de taken zo goed mogelijk kunnen worden uitgevoerd kan daarom ter discussie komen.

Concreet:

 • Om de democratische controle op de uitvoering van gemeentelijk beleid door de gemeenschappelijke regelingen Midden-Holland te vergroten, wordt geëxperimenteerd met gezamenlijke besluitvorming door de raden van alle deelnemende gemeenten (regioraad);
 • De gemeente is alert op haar (financiële) bijdrage aan gemeenschappelijke regelingen. Gouda hoeft niet altijd de nettobetaler te zijn.

Gastvrijheid

De Bijbel geeft ons opdracht om gastvrij te zijn voor vluchtelingen en mensen in nood. De opvang van vluchtelingen moet in balans zijn met de belangen van de eigen bevolking.

Concreet:

 • Opvang van vluchtelingen moet passen bij aard en schaal van de gemeenschap;
 • Betrek het maatschappelijk middenveld bij de opvang van vluchtelingen;
 • Zorg voor een zinvolle dagbesteding voor vluchtelingen;
 • Waarborg de veiligheid van vluchtelingen en burgers. Agressie tegen of bedreiging christelijke minderheden wordt niet getolereerd;
 • Investeer vanaf de eerste dag in goede integratie van nieuwe burgers. Nieuwe Nederlanders willen de cultuur en historische waarden van ons land kennen en naleven.

3. Veiligheid

Veiligheid is goed voor Gouda. Gelukkig zijn de veiligheidscijfers in Gouda sterk verbeterd in de afgelopen jaren. In de beeldvorming buiten Gouda en in de beleving van Gouwenaars helaas nog te weinig. De overheid kan investeren in allerlei preventieve en fysieke maatregelen om criminaliteit te voorkomen, maar in de eerste plaats gaat het om het morele kompas van elke inwoner.

Veiligheid algemeen

Het moet in deze stad vanzelfsprekend zijn dat je met je handen van iemand anders (spullen) afblijft. Het is óók normaal als we elkaar op straat aanspreken op grensoverschrijdend gedrag. In de afgelopen periode is gestopt met de registratie van etniciteit bij criminaliteit. Dit is een slechte zaak. Niet omdat criminaliteit een kleur heeft, maar wel om beter inzicht te krijgen in de doelgroep, problematiek en daarmee ook meer gericht doelgroepenbeleid te voeren. Re-integratie is van groot belang. Goede begeleiding en kans om opnieuw te beginnen zijn onderdeel van het beleid.

Concreet:

 • Uitreiken jaarlijkse veiligheidsprijs voor initiatieven in de stad die veiligheid versterken;
 • Mogelijkheden nieuwe Rotterdamwet toepassen, waaronder verplicht spreiden van wonen in de stad;
 • Opnieuw invoeren registratie criminaliteit en etniciteit om effectiviteit van (doelgroepen)beleid te meten;
 • Zolang er onduidelijkheid is over eventuele banden van extremistische predikers die geld inzamelen voor moskee-initiatieven, is de SGP tegen elke vergunningsaanvraag voor een nieuwe moskee in Gouda: er is geen ruimte voor de radicale islam in Gouda;
 • Gouda voert specifiek sociaal en justitieel doelgroepenbeleid op Marokkaanse Nederlandse jongeren, totdat deze groep niet meer oververtegenwoordigd is in de criminaliteit. Als een minderjarige voor het eerst in aanraking komt met de politie, volgt een verplicht gesprek tussen ouders en het sociaal team ten behoeve van eventuele opvoedingsondersteuning;
 • De burgemeester voert “functioneringsgesprekken” met elke Gouwenaar die voor het eerst veroordeeld is voor een feit waar vier jaar of meer gevangenisstraf (VH-feit) op staat;
 • Goede facilitering bij wonen, inkomen en sociaal netwerk opbouwen na periode van detentie;
 • Alcohol- en (soft)drugsgebruik op straat wordt verboden;
 • Het bestrijden van drugshandel en -gebruik is een topprioriteit van de lokale politie;
 • Bij vergunningverlening wordt streng getoetst op (crimineel) verleden van de aanvrager;
 • Winkeliers die foto's ophangen van dieven in hun winkel, worden niet aangepakt vanwege privacywetgeving;
 • Stadstoezicht kan meer dan alleen toezicht houden op het parkeren. De SGP wil dat de handhavers een zo breed mogelijke set aan regels handhaven;
 • Overlast van (bezorg)scooters in voetgangersgebieden wordt aangepakt;
 • De overheid voert een jaarcampagne waarin elke maand actief wordt gecommuniceerd over een bepaalde regel die belangrijk is (zoals hondenpoep opruimen of geen afval op straat gooien). In die maand geven de handhavers alleen waarschuwingen en delen folders uit om aandacht te vragen voor de betreffende regel. In de periode daarna wordt consequent gehandhaafd;
 • De inzet op de top 60 aanpak wordt geïntensiveerd zonodig met een extra stadsmarinier;
 • Ondermijning van het gezag van de politie en belemmering van hulpdiensten is onacceptabel en wordt keihard aangepakt.

Woninginbraken

Door de hoge aantallen woninginbraken scoort Gouda helaas nog steeds slecht op een aantal lijstjes. Dat moet in de aankomende vier jaar écht definitief anders. Daarom moet Gouda als doelstelling formuleren dat onze stad binnen vier jaar in misdaadmeters/ criminaliteitscijfers op hetzelfde niveau is als steden met een vergelijkbare omvang.

Concreet:

 • Een verdere intensivering van de woninginbrakenaanpak is dringend gewenst;
 • Gedurende drie jaar meer politiecapaciteit voor heterdaadkracht en opsporing;
 • Stadstoezichtspersoneel is toegerust om ook woninginbraken te voorkomen en te bestrijden;
 • Voortzetten en versterken preventieve beleid om meldingsbereidheid bij burgers te verhogen: whatsappgroepen, bewonersavonden, buurt bestuurt;
 • Activeren burgers om zelf in te grijpen bij heterdaadsituaties. (in afgelopen raadsperiode diende SGP voorstel in om bewoners te belonen voor ingrijpen bij criminele situaties. Op dit moment loopt een proef binnen de gemeente);
 • Versterken bewustwording en fysieke preventieve maatregelen tegen woninginbraken;
 • Vanuit de gemeente en via politieke partijen op landelijk niveau aandringen op een aanpassing van het wetboek van strafrecht. Wie twee keer is veroordeeld door strafrechter voor woninginbraak mag zich vijftien jaar lang niet meer vestigen en verblijven in Gouda.

4. Sociaal beleid

De Goudse SGP wil opkomen voor de zwakkeren in de samenleving. Wij willen omzien naar mensen in kwetsbare omstandigheden, maar ook naar mensen die eenzaam zijn. Vanuit Bijbelse naastenliefde geven wij hen zorg, ondersteuning of zelfs bescherming. Huwelijk en gezin zijn de basis van de samenleving en vormen een onmisbare, veilige thuisbasis voor jongeren en ouderen. Kerken, scholen en andere maatschappelijke instellingen worden intensief betrokken bij gemeentelijke beleid in het sociaal domein.

Jeugdbeleid

Jongeren moeten gezond en veilig opgroeien tot burgers. Wat de SGP betreft doen ze vanuit een gezond verantwoordelijkheidsbesef volop mee in de samenleving. Daarom wil de SGP investeren in de jeugd. Goede voorzieningen en netwerken zijn daarbij essentieel. Daardoor is meer preventie, eerdere ondersteuning, integrale hulp en gebruik van de eigen kracht van jongeren en hun ouders mogelijk. Ook hierin spelen kerk en school een rol. Jonge kinderen zijn erbij gebaat dat elke dag één van de ouders voor hen beschikbaar is. Wie tijd investeert in het gezin, doet de beste investering met het hoogste rendement.

Concreet:

 • De sociale teams en het centrum voor Jeugd en Gezin zijn laagdrempelig en toegankelijk. Goede ketensamenwerking is van essentieel belang. Op deze manier kunnen signalen vroegtijdig, snel en doeltreffend worden opgepikt;
 • Een goed huwelijk is onmisbaar voor een veilige thuissituatie van jongeren. De gemeente doet er alles aan om het belang van een goed huwelijk uit te dragen en huwelijkstrouw bevorderen. Bijvoorbeeld, door huwelijkstherapie in het aanbod van het Centrum voor Jeugd en Gezin;
 • Jeugd- en jongerenwerk worden ondersteund. Maatschappelijke organisaties en kerken krijgen de ruimte om dit op hun eigen manier in te vullen;
 • Zorgvragers in de jeugdzorg hebben keuzevrijheid. Daardoor wordt rekening gehouden met de levensovertuiging van ouders en jongeren;
 • Er wordt zorgvuldig omgegaan met de financiële risico’s van de decentralisatie. De kwaliteit van zorg mag niet onder druk komen te staan omdat een zo groot mogelijke korting moet worden behaald;
 • De gemeente behoudt samenwerking aan met het vrijwilligersinformatiepunt en de scholen om jongeren actief te betrekken bij het vrijwilligerswerk. De maatschappelijke stage is daarvan een goed voorbeeld.

Zorg en welzijn (wmo)

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) legt veel verantwoordelijkheid neer bij de burgers. De zorg is bedoeld voor (kwetsbare) medeburgers en hun leefomgeving. Daarbij biedt de gemeente ondersteuning, begeleiding en verzorging aan huis.

De SGP pleit voor een ruimhartig beleid. Er moeten voorwaarden worden geschapen zodat de burger zijn eigen verantwoordelijkheid neemt en solidair is met mensen met een (psychiatrische) handicap en/of langdurige zorgbehoefte.

Concreet:

 • De SGP wil gegarandeerde keuzevrijheid binnen de Wmo en psychosociale hulp, zodat de burger de hulp kan kiezen die bij hem past;
 • Laagdrempelige en toegankelijke sociale wijkteams die dicht bij de mensen werken en direct ondersteuning en hulp kunnen bieden;
 • Bij directe hulp en ondersteuning van hulpbehoevenden worden wijkverpleegkundigen ingezet, tevens wordt de rol van de huisartsen versterkt;
 • Vrijwilligerswerk en mantelzorg worden gestimuleerd en ondersteund;
 • Herinvoering van het jaarlijks vrijwilligersdiner om de waardering van het bestuur voor vrijwilligerswerk te benadrukken;
 • Mensen met een (lichamelijke) handicap kunnen deelnemen aan het maatschappelijke verkeer. De gemeente investeert in randvoorwaarden om dit mogelijk te maken. Kosten hiervoor komen niet eenzijdig bij werkgevers terecht.

Werk en inkomen 

De Bijbel besteedt veel aandacht aan werk. Al aan het begin van de schepping geeft God de opdracht om een goed beheerder en rentmeester te zijn van de aarde. Werk is en blijft dus een goddelijke roeping.

Niet alleen betaald werk is waardevol. Zorg, ondersteuning en vrijwilligerswerk moeten als even nuttige maatschappelijke bijdragen worden gestimuleerd en gewaardeerd. De arbeidsparticipatie moet dan ook niet met allerlei regelingen worden opgevoerd. Wel is iedereen zelf verantwoordelijk voor zijn of haar inkomen.

De SGP heeft een groot hart voor mensen die door omstandigheden niet kunnen werken. Mensen aan de onderkant van de arbeidsmarkt (langdurig werklozen, gehandicapten, bijstandsgerechtigden) worden door de gemeente actief geholpen. Daarbij werkt de gemeente nauw samen met werkgevers in de gemeente en regio en met de sociale werkplaatsen. Als werken onmogelijk is of als er geen werk te vinden is, moet de gemeente in een inkomen voorzien.

Uitkeringsontvangers die niet actief meewerken aan nieuw werk, worden gekort op hun uitkering. Fraude wordt keihard aangepakt.

Burgers die van een wettelijk sociaal minimum moeten rondkomen, hebben het zwaar en hebben recht op extra ondersteuning. Maar overbodige lokale tegemoetkomingen moeten worden teruggedrongen: burgers moeten niet zo door allerlei regelingen gevangen worden gehouden in een uitkering omdat werken financieel minder aantrekkelijk is dan een uitkering.

Concreet:

 • De SGP steunt het vastgestelde armoedebeleid en de invoering van de Goudse stadspas voor minima. Het aanbod op de stadspas is gericht om mee kunnen doen in de samenleving (muziek, bibliotheek, gezond leven/ bewegen), ongeacht waar jou wieg heeft gestaan of door wie je wordt opgevoed;
 • Van burgers die een bijstandsuitkering ontvangen, wordt een 'tegenprestatie' verwacht van minimaal 16 uur per week. Dit kan in de vorm van vrijwilligerswerk op een werkervaringsplek;
 • Goede aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt is van belang en wordt gestimuleerd. Dit gebeurt door ondernemers en onderwijsinstellingen te laten samenwerken en door leerlingen actief kennis te laten maken met het regionale bedrijfsleven;
 • Actieve inzet op schuldhulpverlening. Voorkomen van schulden vraag aandacht, met name bij een nieuwe generatie. Preventieprojecten in het onderwijs worden gesteund, bijvoorbeeld budgetvoorlichting door scholen en lespakketten;
 • Maatschappelijke organisaties die actief zijn op het gebied van armoedebestrijding en eenzaamheid verdienen waardering. Voorbeelden daarvan zijn de Voedselbank, Non-foodbank, sociale fondsen, repaircafés, stichting Present, stichting Schuldhulpmaatje, de NPV, Leger des Heils en Vluchtelingenwerk;
 • Alleengaanden met jonge kinderen worden vrijgesteld van de sollicitatieplicht;
 • Jaarlijks het armoedebeleid monitoren op mogelijke armoedeval en eventuele regelingen daarop aanpassen;
 • Promen blijft zich ontwikkelen als innovatief Sociaal Werk bedrijf. Promen waakt voor een monopoliepositie zodat andere werkgevers mensen met een beperking ook volop plek kunnen bieden binnen hun onderneming;
 • Het gemeentebestuur vergroot de kansen voor werkzoekenden door sociaal aan te besteden (social return). Bij grote aanbestedingen wordt dan in de contracten een paragraaf opgenomen waarin wordt afgesproken dat het werk voor een gedeelte wordt uitgevoerd door mensen die moeilijk aan een baan komen;
 • Jaarlijks worden langdurig werklozen thuis bezocht voor een persoonlijk gesprek om hen te motiveren en maatwerk te bieden.

5. Economie 

Ons hele westerse samenlevingsmodel is gebaseerd op het kapitalistische groeimodel. De SGP vindt economie ook belangrijk, maar voor ons is de economie geen doel, maar een middel. De economie is nodig om in ons levensonderhoud te voorzien. Vanuit het Bijbels perspectief van rentmeesterschap is het onze verantwoordelijkheid om de schepping niet te laten lijden onder onze drang naar welvaart. De SGP vindt een sterke lokale economie met voldoende bedrijvigheid belangrijk. Ondernemerschap moet worden bevorderd. Daardoor zorgen we immers voor werkgelegenheid voor onze inwoners.

Concreet:

 • Gouda heeft een uniek historisch stadshart waarbij de gemeente faciliteert om een breed winkelaanbod te behouden;
 • Bedrijven aantrekken met werkgelegenheid die past bij de beroepsbevolking, zoals maakindustrie en IT-bedrijven;
 • Nieuwbouw van bedrijven en kantoren uiterlijk vanaf 2022 alleen nog circulair laten aanleggen;
 • Toekomstgerichte innovatieve bedrijven aantrekken door een regionaal samenhangend beleid;
 • Ruimte voor streekeconomie: wat je dichtbij haalt, is lekker.

Zorg voor ondernemers

Zelfstandige ondernemers in het midden– en kleinbedrijf zijn de motor van onze economie. Zij verdienen de steun van de gemeentelijke overheid. Dat kan door hen te faciliteren en goed met hen te communiceren. Ook moeten ze voorzien worden van goede locaties om stabiele groei mogelijk te maken. Regels zijn er om deze bedrijven te beschermen en te reguleren - niet om ze te belemmeren. Dat moet de insteek van alle regelgeving zijn.

Concreet:

 • Er komt een bedrijfscontactfunctionaris die proactief meedenkt met het vergunningentraject en waaraan bedrijven al hun vragen kunnen stellen;
 • Actieve inzet op het aantrekken van ondernemingen en 'hoofdkantoren' naar Gouda;
 • Nieuwe bedrijven worden ontvangen met een ‘rode loper benadering’, zodat zij snel alle procedures en processen kunnen doorlopen;
 • Regels moeten eenduidig, beschermend en terughoudend zijn;
 • Lokale lasten worden beperkt;
 • Een constante dialoog met de lokale bedrijven (waaronder Gouda Onderneemt) om de concurrentiekracht in de Groene Hartregio te versterken;
 • Innovatie stimuleren door fondsen en faciliteiten;
 • Ondersteum de bedrijven in maatschappelijk verantwoord ondernemen en duurzaamheid;
 • Stimuleer stages zowel bij bedrijven als bij de gemeentelijke instellingen.

Toerisme

Het toerisme is een belangrijke inkomstenbron voor de Goudse ondernemers. De SGP is ook trots op het rijke culturele erfgoed van onze klassiek Hollandse stad: Stroopwafels, Goudse glazen en Plateel. Ook lijkt een Huis van de Kaas (of Cheese Experience) kansrijk. Meer dan een miljoen bezoekers per jaar in Gouda is haalbaar. Tegelijk hecht de SGP ook aan de zondagsrust en vindt dat het eigen karakter van Gouda behouden moet blijven.

Concreet:

 • Versterking van de stadspromotie en voortzetting van de stadsmarketing;
 • Organiseer de kaas- en ambachtenmarkt van mei tot oktober;
 • Ontwikkel sponsorarrangementen voor bedrijven;
 • Initiatieven, zoals Huis van de Kaas (of Cheese Experience), worden gefaciliteerd, maar dienen een sluitende businesscase te hebben.

Zondagsrust

Bij lokale economie en een sociale arbeidsmarkt hoort ook rust op zijn tijd, of beter gezegd: op Zijn tijd. God heeft in Zijn wijsheid ons de zegen van een collectief rustmoment gegeven, de zondag. Een dag om Hem te dienen en te rusten van al onze arbeid. Dat is goed voor Gouda, het geeft namelijk welzijn aan iedereen, want een uitgerust mens is productiever en functioneert beter.

Concreet:

 • De zondag is een collectieve rustdag. Geen werkgever of werknemer moet werken: commerciële bedrijven zoals      winkels en horeca zijn dicht op zondag;
 • Bescherming van kleine winkeliers en werknemers die in de problemen komen door zondagsopenstelling;
 • De uitgangspunten van de Zondagswet worden nageleefd. Bij een eventuele intrekking van de Zondagswet wordt de inhoud opgenomen in de APV. Kerkgang kan in alle rust plaatsvinden op zondag.

6. Educatie, cultuur en sport

De SGP wil een samen-leving, niet een naast-elkaar-leving. Scholen spelen een cruciale rol in de vorming van kinderen. Cultuur en cultuurgeschiedenis kunnen hierin ook een belangrijke rol spelen. Breedtesport is belangrijk voor de gezondheid.

Educatie

Het belang van kwalitatief goed onderwijs kan moeilijk overschat worden. De gemeente heeft een sturende en coördinerende rol bij de bestrijding van onderwijsachterstanden en neemt de aanpak daarvan voortvarend ter hand. De Brede School kan daarbij een goed instrument zijn, overigens ook voor het bevorderen van sociale cohesie in de wijken.

Concreet:

 • Gouda is een onderwijsstad en vervult een belangrijke regionale functie. Actieve inzet op het binnenhalen van hoger/universitair onderwijs;
 • Achterstanden worden in een zo vroeg mogelijk stadium in kaart gebracht door een goede samenwerking tussen consultatiebureaus, peuterspeelzalen, kinderopvang en scholen;
 • Scholen worden ondersteund bij natuur- en cultuureducatie. Scholen krijgen daarbij ruimte voor een eigen invulling die bij de identiteit van de school past;
 • Gemeente Gouda reikt jaarlijks de ‘eloquentieprijs’ uit aan een Goudse middelbare school die via een project heeft gewerkt aan het versterken van wellevendheid en welsprekendheid.

Cultuur

De SGP vindt cultuurbeleving heel belangrijk. Het stimuleren van sociaal-culturele activiteiten kan daar aan bijdragen. Als het gaat om de subsidiëring, maakt de SGP onderscheid tussen cultuur voor educatie en cultuur voor vermaak. Voor cultuurinstellingen voor vermaak (schouwburg en bioscoop) wordt de subsidie zo spoedig mogelijk afgebouwd. Voor de cultuurinstellingen voor educatie (museum, Garenspinnerij, bibliotheek) vervult de gemeente een stimulerende en ondersteunende rol, hoewel ook daar cultureel ondernemerschap wordt gestimuleerd. Evenementen en cultuuruitingen moeten altijd bij de goede zeden passen en ze mogen niet aanstootgevend zijn.

Concreet:

 • De subsidie voor de schouwburg en de bioscoop worden zo spoedig mogelijk afgebouwd. Geen subsidie voor cultuur voor vermaak;
 • Zolang subsidie wordt verstrekt, stelt de gemeente als eis aan de cultuurinstellingen dat er geen godslasterlijke of zedeloze uitingen zijn.

Gouda 750 jaar stadsrechten

In Deo Volente 2022 viert Gouda dat ze 750 jaar stadsrechten heeft. De rijke geschiedenis van Gouda moet goed zichtbaar worden gemaakt, onder andere in de bebouwing en de openbare ruimte. Door het initiatief van de SGP voor de herinvoering van de stadsorganist in juli 2017 is hiermee een begin gemaakt.

Archeologie en erfgoed zijn verbonden met de lokale identiteit van de stad. Wanneer monumenten en cultuurhistorisch erfgoed worden behouden, wordt de gemeente aantrekkelijk voor inwoners en toeristen.

Concreet:

 • De festiviteiten rond 750 jaar stadsrechten zijn gericht op alle burgers en diverse groepen;
 • Een actueel beleid voor archeologie en cultuurhistorie, zodat waardevolle historische elementen en plaatsen behouden worden en zichtbaar zijn;
 • De havensluis wordt weer geopend;
 • Het opnieuw opengraven van grachten past niet alleen in het cultuurhistorische beeld van Gouda, maar is ook noodzakelijk vanwege waterberging in de binnenstad;
 • Het monumentenbeleid wordt in samenwerking met de gemeenschap vastgesteld;
 • Cultuurhistorisch erfgoed wordt behouden door middel van herbestemming;
 • In oude en authentieke wijken en straten wordt gebouwd met oog voor de geschiedenis;
 • Als er een Erfgoedfonds komt om monumentale huizen op te knappen, kan uit dit fonds leningen worden verstrekt die worden terugbetaald (revolverend).

Gezond leven

De SGP ziet de positieve kanten van sport. We willen deze ondersteunen door als gemeente goede faciliteiten en accommodaties te bieden. Recreatieve sport kan een positieve bijdrage leveren aan de vorming en gezondheid van Gouwenaren. Ook heeft sport voordelen voor de volksgezondheid en voor sociale verbanden.
Ouderen en gehandicapten verdienen extra aandacht. Daarom ziet de SGP een rol voor de overheid in het bevorderen van breedtesport. De SGP vindt dat topsport geen taak van de overheid is. Ook hecht de SGP aan de zondagsrust. Daarom wordt zondagssport afgewezen. De SGP vindt het positief dat gemeentelijke sportvoorzieningen zelfstandig worden gemaakt.

Concreet:

 • Een gemeentelijk gezondheidsplan met concrete doelstellingen voor bewegen en voor het simuleren van een gezonde levensstijl;
 • Voorlichting op scholen over bewegen, gezonde voeding en gevaren van verslaving.
 • Schoolzwemmen wordt heringevoerd;
 • Woensdagmiddag en zaterdag is het zwembad beschikbaar voor recreatief zwemmen;
 • Faciliteren van breedtesport, waarbij het uitgangspunt is dat de sportverenigingen zichzelf financieel in stand houden;
 • Geen sportevenementen op de zondag;
 • Meer natuurspeeltuinen. 

7. Leefomgeving en duurzaamheid

Wonen en werken zijn belangrijke onderwerpen in de gemeenteraad. Daarbij is een evenwichtig woningaanbod belangrijk: daardoor wordt de gemeente aantrekkelijk voor inwoners. Er moet oog zijn voor de verhouding tussen huur- en koopwoningen en voor de verschillende prijsklassen van de koopwoningen.

Het ruimtelijk beleid van de SGP is gebaseerd op Bijbels rentmeesterschap. Verduurzaming van de ruimtelijke ordening is een leidend principe. Ontwikkelingen moeten passen bij de identiteit van de woonomgeving.

Gouda heeft een rijke geschiedenis. Dat is te zien aan historische gebouwen met diverse bouwstijlen. De stad heeft hierdoor karakter en een aantrekkelijk woon- en leefmilieu.

Volkshuisvesting

Er moet evenwicht zijn om alle doelgroepen te kunnen laten wonen. Afstemming met de omliggende gemeenten is belangrijk. Demografische ontwikkelingen houden namelijk niet op bij de gemeentegrenzen. Diversiteit en bereikbaarheid en betaalbaarheid van woningen moeten in balans zijn of in balans worden gebracht. Ook nieuwe woonvormen verdienen de aandacht omdat de woonwensen van inwoners kunnen veranderen. De bestaande koop- en huurwoningen moeten worden verduurzaamd. Nieuwe woningen moeten energieneutraal worden gebouwd. Leegstaande kantoren krijgen een herbestemming als woonruimtes voor bijvoorbeeld studenten of statushouders.

Concreet:

 • Er worden met woningcorporaties concrete afspraken gemaakt over de beschikbaarheid van voldoende betaalbare huurwoningen;
 • Om de doorstroming te faciliteren, komen er voldoende woningen in de middelbare en hogere prijsklassen;
 • Om de verzakkingen van woningen in de binnenstad tegen te gaan, bevordert de gemeente dat er samen met de huiseigenaren een structurele oplossing komt, bijvoorbeeld door een fonds;
 • Er is extra andacht voor doelgroepen, zoals starters, senioren met laag inkomen en statushouders;
 • De gemeente biedt statushouders geen voorrangsstatus, maar zorgt zo veel mogelijk voor passende woonruimte (al dan niet een zelfstandige woning);
 • De ontwikkeling van mantelzorgwoningen wordt maximaal ondersteund, er is een redelijke toets op de zorgbehoefte van betrokkenen.

Ruimtelijke ordening

In de komende raadsperiode wordt de Omgevingswet ingevoerd. Die biedt een kans om lokale beleidsruimte te ontwikkelen en alle ruimtelijke regelgeving te herzien. Initiatiefnemers moeten meer verantwoordelijkheid krijgen om draagvlak voor nieuwe bouwontwikkelingen te vinden. De SGP wil als rentmeesters zuinig omgaan met de openbare ruimte.

Concreet:

 • De omgevingsvisie wordt tijdig opgesteld, waarbij gestreefd wordt naar actieve participatie van de burgers. De rol van de gemeenteraad mag niet gemarginaliseerd worden
 • Welstandseisen kunnen worden versoepeld of gedeeltelijk worden afgeschaft, zonder dat het belang van cultuurhistorische aspecten en het straatbeeld wordt aangetast;
 • De gemeente werkt actief mee om samen met de ondernemers Goudse Poort te revitaliseren;
 • Geen nieuwe moskee op beeldbepalende plekken in de stad. Geen minaretten op moskeeën en geen gebedsoproepen;
 • Horeca faciliteert onderlinge ontmoeting, gezelligheid en consumeren. Overmatig alcoholgebruik is slecht voor de volksgezondheid en openbare orde. Openingstijden tot vroeg in de ochtend zijn ongewenst;
 • Uitsterfbeleid voor bordelen en seksinrichtingen binnen onze gemeentegrenzen;
 • Actieve opsporing van illegale escortservices om vrouwenhandel en uitbuiting tegen te gaan;
 • Ook voor coffeeshops geldt een uitsterfbeleid. Bij (parkeer)overlast wordt tot (tijdelijke) sluiting overgegaan;
 • Reclames in het openbaar gebied worden zoveel mogelijk beperkt. Aanstootgevende reclames worden niet toegestaan.

Beheer van openbare ruimte

Het is belangrijk om de leefomgeving op een goed kwaliteitsniveau te houden. Onder het beheer van openbare ruimte vallen water, verhardingen, openbare verlichting, groen en speelvoorzieningen. Het beheer moet, waar mogelijk, integraal gebeuren. Bij werkzaamheden en groot onderhoud aan wegen en riolering moet de openbare ruimte een kwaliteitsimpuls krijgen. Bomen, struiken en plantsoenen bevorderen de leefbaarheid in de gemeente. Daarom verdient groen extra aandacht.

Concreet:

 • Gouda heeft kenmerkende groene ‘longen’ en historische linten. Als nieuwbouw daar echt      nodig is, wordt deze goed ingepast;
 • We werken aan vergroening: bij elk vijftigste kind dat in de stad geboren wordt, plant de gemeente een “babyboom”;
 • Groenbeheer door inwoners wordt gestimuleerd. Ook adoptie van rotondes door bedrijven moet gestimuleerd blijven;
 • Bij (her)inrichting van straten krijgen bewoners de mogelijkheid om tegen betaling van de meerkosten te kiezen voor een duurdere inrichting (bijv. mooiere lantaarnpalen);
 • Waar mogelijk wordt het regenwater afgekoppeld van het riool;
 • Verstening van het openbaar gebied wordt tegengegaan, onder andere door waterdoorlatende tegels. Ook particulieren worden gestimuleerd om verstening tegen te gaan;
 • Openbare verlichting moet duurzamer worden: in 2022 is alle openbare verlichting, LED-verlichting;
 • De bestrijding van de hondenoverlast heeft prioriteit. Hondentoiletten moeten schoon gehouden worden;
 • Speelterreinen en speeltoestellen worden op een goede manier over de gemeente verdeeld: kinderen kunnen op loopafstand spelen en bewegen. Ingezet wordt op natuurlijk spelen en speelaanleidingen met natuurlijke materialen;
 • Mogelijkheid onderzoeken van een stadsboerderij.

Milieu en afval

Burgers en bedrijven produceren enorm veel afval. Daar moeten ze zich van bewust zijn. De SGP vindt dat de vervuiler betaalt. Natuurlijk is er goed toezicht op de naleving van wetten en regels.

Concreet:

 • Bij afvalinzameling moet het milieurendement worden verbeterd. Daarom moeten afvalstromen optimaal worden gescheiden tegen aanvaardbare kosten voor de burger. Het serviceniveau moet minimaal gelijk blijven;
 • Bij de invoering van Afval Scheiden Loont is handhaving van groot belang en moet goed geïnvesteerd worden in de communicatie met de burgers;
 • Instellen van een vuurwerkverbod. Hooguit kan op oudejaarsavond één locatie worden aangewezen waar professioneel vuurwerk wordt afgestoken.

Duurzame energievoorziening

De vraag naar energie stijgt. Fossiele energiebronnen op aarde raken op. Daarom wil de SGP een actieve bijdrage leveren aan energiebesparingen. Ook willen we rendabele, duurzame energiebronnen inzetten. We zijn immers rentmeester. Ook voor de energievoorziening geldt: de vervuiler betaalt.

Concreet:

 • Integrale aanpak van duurzaamheid door middel van landelijk en lokaal klimaatbeleid;
 • De gemeente geeft zelf het goede voorbeeld door verduurzaming van gemeentelijke gebouwen en scholen;
 • Aan nieuwbouwprojecten wordt ten aanzien van duurzaam bouwen de ambitieuze eis gesteld dat de EPC-norm 25% lager ligt dan de wettelijke norm;
 • Burgers worden betrokken door middel van stimuleringsregelingen voor energiebesparing in bestaande woningbouw;
 • Investering in duurzame energiebronnen is nodig. Ook wordt de ruimtelijke omgeving duurzaam ingericht;
 • Er wordt ruimte gemaakt voor alternatieve energievoorziening;
 • Energiecoöperaties van inwoners worden ondersteund. De gemeente kan eventueel faciliteren in deze coöperaties;
 • Het bedrijfsleven wordt door handhaving van de Wet Milieubeheer gestimuleerd om duurzamer te worden.

8. Verkeer en vervoer

Gouda ligt heel centraal en is daardoor een belangrijk verkeersknooppunt voor (vracht)auto's, fietsen, treinen en schepen. Het verkeer blijft om aandacht vragen. In het Regionaal Verkeers- en Vervoersplan (RVVP) worden de regionale verkeersopgaven benoemd. In het in 2017 vastgestelde Mobiliteitsplan staan de gemeentelijke plannen. Het openbaar vervoer (OV) moet op peil blijven of verbeteren. Fietsers zijn kwetsbaar. Het fietsverkeer kan worden geoptimaliseerd. De SGP zet sterk in op de verduurzaming van alle vervoer.

Wegen

Concreet:

 • Doorgaande verkeersstromen (A12-Krimpenerwaard) gaan zoveel mogelijk over de Westelijke randweg (N207);
 • Afsluitingen van wegen (“knippen”) zijn onwenselijk vanwege extra verkeersdruk op sluipwegen en extra reiskilometers;
 • Op de N207 moet, zeker met het oog op verdere uitbreiding van Westergouwe, met de grootste spoed turborotondes worden aangelegd;
 • Gevaarlijke kruispunten (o.a. Plesmanplein) worden met spoed aangepakt om het aantal ongelukken te verminderen;
 • Verkeersveiligheid wordt gegarandeerd door wegen duurzaam en veilig in te richten. 30 km-zones moeten echt voldoen aan de eisen voor deze zones;
 • Er wordt samen met maatschappelijke organisaties, scholen en bedrijven aan goed verkeersgedrag gewerkt. Mogelijke voorbeelden zijn:
  • Theorie- en praktijkexamens op scholen;
  • Scootmobielcursussen;
  • Cursussen voor senioren op elektrische fietsen;
  • Rijvaardigheidsdagen voor jonge automobilisten;
  • Wijkacties om gedragsveranderingen te realiseren;
  • Er worden (snel)laadpalen in de openbare ruimte en in parkeergarages geplaatst om elektrisch vervoer te stimuleren;
  • Tijdig inspelen op nieuwe ontwikkelingen, zoals zelfrijdende auto’s;
  • Bij het parkeerbeleid is een goede balans tussen de dekking van de parkeerkosten en de aantrekkelijkheid van de (binnen)stad.

Fietspaden

Concreet:

 • Er komt een concreet fietspadennetwerk in de stad, onder andere parallel aan de singels (Van Bergen IJzendoornpark, Boelekade, Karnemelksloot en Krugerlaan), waarvoor geldt: "Auto te gast";
 • Wachttijden voor fietsers bij verkeerslichten worden zoveel mogelijk beperkt, zeker bij regenachtig weer;
 • Er is speciale aandacht voor veilige fiets- en wandelroutes van en naar de scholen en andere belangrijke centra;
 • Er worden oplaadpunten voor elektrische fietsen in het centrum geplaatst. Ook worden er overdekte en beveiligde fietsenstallingen gebouwd;
 • In samenwerking met bedrijven en werknemers wordt duurzaam vervoer naar werklocaties gerealiseerd. Dit kan bijvoorbeeld door plannen voor elektrische fietsen en scooters, door collectief vervoer en door ‘smart mobility’;
 • Ook komen er goede aansluitingen op de fietssnelwegen;
 • Een fietsbrug over de Gouwe is een belangrijke verbinding met Westergouwe.

Openbaar Vervoer

Concreet:

 • Er komt een snelle en goede OV-verbinding van Goudse Poort naar het station;
 • Westergouwe wordt zo spoedig mogelijk met het OV verbonden met de stad;
 • Het treinstation bij Westergouwe wordt met spoed aangelegd;
 • SGP heeft het initiatief genomen voor een waterbus van Gouda naar Rotterdam. Deze wordt zo spoedig mogelijk operationeel als uit onderzoek blijkt dat dit rendabel is. 

9. Financiën

Voor de uitvoering van het beleid is geld nodig. Gemeentelijke middelen kunnen worden verkregen door uitkeringen van het Rijk of via belastingheffing door de gemeente zelf. Gemeentelijke financiën betreffen dus gemeenschapsgeld. Daarom staat de SGP voor verantwoord geld besteden aan de juiste doelen.

Financiën op orde

De SGP wil dat de begroting structureel in evenwicht is en solide is. De kortingen op het gemeentefonds, de tekorten op BUIG, budgettaire kortingen gerelateerd aan decentralisaties of andere tegenvallers vragen om een expliciete keuze om ofwel beleid aan de nieuwe financiële mogelijkheden aan te passen, ofwel extra begrotingsruimte te vinden binnen de lopende begroting. Huidige kosten afwentelen op komende colleges is hierbij geen optie.

Het is goed voor Gouda om te streven naar maximale transparantie, ook op financieel gebied. Transparant zijn betekent: inzicht geven in de financiële mogelijkheden, maar ook duidelijk zijn in de verantwoording van de bestede financiële middelen.

Concreet:

 • Een structureel sluitende begroting;
 • De hoogte van de Onroerend zaakbelasting is zo laag mogelijk;
 • Belastingen en heffingen stijgen niet harder dan de inflatie;
 • Tarieven van rioolrecht, afvalstoffenheffing etc. zijn kostendekkend;
 • Beheerplannen geven goed inzicht in onderhoudskosten om alle kapitaalgoederen op het vastgestelde kwaliteitsniveau te houden;
 • Elke begrotingsperiode is er een kritische evaluatie van de lopende uitgaven;
 • Het weerstandsvermogen dient voldoende te zijn om financiële tegenvallers op te vangen. Voor de komende collegeperiode wordt gestreefd naar een weerstandsratio van 1.4 en wordt het schuldenplafond verder afgebouwd naar 275 miljoen euro.

Subsidiebeleid 

Het subsidiëren van organisaties, verenigingen of instellingen beoogt doelstellingen van publiek belang te ondersteunen.

Concreet:

 • Subsidies worden slechts verstrekt wanneer ze een aanvullend of initiërend karakter hebben; tevens zijn subsidies niet bedoeld om een buffer mee op te bouwen als vereniging;
 • Alle subsidies dienen jaarlijks beoordeeld te worden op nut en noodzaak. Dan kan gekeken worden naar andere financiële instrumenten, zoals bijvoorbeeld een revolverend fonds in plaats van subsidies;
 • Het subsidiëren van organisaties of instellingen met dezelfde doelen of activiteiten, zogenaamde dubbelingen, worden zoveel mogelijk voorkomen;
 • De hoogte van subsidies is afhankelijk van het eigen vermogen van de instelling of organisatie;
 • Bij subsidies horen concrete prestatieafspraken;
 • Doelstelling en activiteiten van de subsidieontvanger mogen niet strijdig zijn met de Bijbel.